Letselschade? Bel ons direct:  024-324 53 40

Zorg

Ga direct naar:

WLZ

PGB

ZVW

 

WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO) is bedoeld voor mensen die moeite hebben met zelfredzaamheid en deelname aan het maatschappelijk leven. Als er geen sprake is van mantelzorg of deze is onvoldoende, moet de gemeente u zoveel mogelijk passende ondersteuning bieden middels een voorziening op maat.

Er kan sprake zijn van algemeen gebruikelijke voorzieningen (zoals een rollator, een extra trapleuning, elektrische fiets of een verhoogd toilet), algemene voorzieningen (zoals een buurthuis voor mensen die eenzaam zijn, een boodschappendienst, tafeltje dekje, de buurtbus, etc.) en maatwerkvoorzieningen, zoals woon- of vervoersvoorzieningen, rolstoelen en scootmobiels, belgeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Hierin zit een onderscheid.

Vaak is er discussie over welke en hoeveel hulp er verwacht mag worden van huisgenoten en of de gevraagde voorziening voor lange tijd medisch noodzakelijk is.

Voor de WMO bent u meestal een eigen bijdrage verschuldigd aan de gemeente.

 

Meestal gaat het om een WMO voorziening “in natura”, maar onder voorwaarden soms ook via een PGB (persoonsgebonden budget). Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen en u de zorgverleners als het ware zelf in dienst heeft. De betalingen lopen dan via het SVB.


WLZ 

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) is bestemd voor mensen die langdurig 24/7 afhankelijk zijn van intensieve zorg of toezicht. Deze zorg kunt u krijgen na aanvraag van een indicatiestelling door het Centrum voor Indicatiestelling (CIZ). CIZ bepaalt voor welke zorg u in aanmerking komt, zoals verblijf in een instelling of het aantal uren per week begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging.

Als uw aanvraag voor een WLZ-indicatie door CIZ wordt afgewezen of u bent het niet eens met de hoogte van de indicatie die niet past bij uw zorgbehoefte, dan kunnen wij voor u bezwaar maken.

 
PGB

Als alternatief voor zorg met verblijf in een instelling kunt u soms ook kiezen voor een PGB om de benodigde zorg thuis zelf in te kopen. Hiervoor bent u een inkomensafhankelijk bijdrage verschuldigd.

 

Aan een PGB hangen diverse voorwaarden. Zo moet u bijvoorbeeld in staat zijn om zelf over de zorg de regie te kunnen voeren, danwel u draagt dit over aan iemand anders, zoals een familielid, een bewindvoerder, gewaarborgde hulp of mentor. Dit mag niet een zorgverlener van u zijn. Ook dient u een overeenkomst te sluiten met de zorgverlener en moet er een deugdelijke administratie worden bijgehouden.
Bij vragen over dit onderwerp, kunnen wij u informeren. Ook kunnen wij u bijstaan bij beslissingen/procedures omtrent een PGB. Dit geldt zowel voor particulieren als ook voor instellingen die zorg verlenen.

 
ZVW 

PGB is ook mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme, en vanuit de Jeugdwet bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.  

 

Als u het niet eens bent met de beslissing van uw zorgverzekeraar (zoals Achmea, VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Ohra, Menzis etc.) of als u het niet eens bent met de hoogte van de verstrekking van (een PGB voor) ondersteuning, verpleging en/of verzorging in het kader van de WMO, WLZ of Zorgverzekeringswet kunnen wij u helpen om namens u tegen deze beslissing in bezwaar of (hoger) beroep te gaan.

 

Ook als u een besluit krijgt waarin staat dat u reeds uitgekeerde PGB moet terugbetalen, kunnen wij u bijstaan.

 

 

Gratis adviesgesprek?


Bel 024-324 53 40
of mail naar info@aartsadvocatenkantoor.nl


Of wilt u dat wij u bellen?


Nodig
Nodig
Nodig
Nodig