Letselschade? Bel ons direct:  024-324 53 40

Slachtoffer van een misdrijf

Ga direct naar:

Vergoeding door Schadefonds Geweldsmisdrijven

Spreekrecht/schriftelijke slachtofferverklaring

Klacht tegen niet-vervolging

Civiele procedure

 

 

Slachtoffer

Als slachtoffer van een misdrijf of als nabestaande van een overleden slachtoffer heeft u een aantal belangrijke rechten. Zo heeft u allereerst recht op informatie. Of het nu gaat over uw rechten, aangifte doen of wat er met de strafzaak gebeurt.

 

Schadevergoeding door voeging benadeelde partij:

Daarnaast heeft u recht op schadevergoeding. In de strafzaak kunt u door middel van een zogenaamde ‘voeging' als benadeelde partij in het strafproces een vordering tot schadevergoeding indienen. Hiervoor ontvangt u meestal voegingsformulieren van het Openbaar Ministerie.
Wij kunnen een dergelijke vordering voor u indienen en u bijstaan in de procedure. Uw vordering tot schadevergoeding zal dan tevens door de advocaat op de zitting worden toegelicht.
Het voordeel van een voeging is dat deze procedure relatief eenvoudig en laagdrempelig is en het slachtoffer niet zelf een afzonderlijke civiele procedure tegen de verdachte hoeft te starten.

Een ander voordeel van een voeging in het strafproces is dat de strafrechter gevraagd kan worden om de schadevergoedingsmaatregel op te leggen. In dat geval incasseert de Staat de toegewezen vordering bij de verdachte middels het CJIB. Anders dan bij een civiele vordering hoeft u als slachtoffer niet zelf uw vordering te innen bij de verdachte. Acht maanden nadat het strafvonnis met daarin een toewijzing van de vordering onherroepelijk is geworden, schiet de Staat (het restant van) de vordering voor. Het CJIB vordert de rest bij de verdachte.  

Als de strafrechter van mening is dat een vordering benadeelde partij een onevenredige belasting van het strafproces oplevert, kan de rechter de vordering niet-ontvankelijk verklaren. Ook kan de strafrechter bepalen dat niet het gehele gevorderde bedrag ontvankelijk wordt verklaard. In sommige gevallen is ook nog niet alle schade al bekend tijdens het dienen van de strafzaak en kunt u maar een gedeeltelijke schadevordering indienen.
In voornoemde gevallen moet het slachtoffer de vordering dan alsnog (deels) bij een civiele rechter aanbrengen.
Ook in het geval van een civiele procedure kunnen wij u bijstaan. Zie hieronder meer.

 

Vergoeding door Schadefonds Geweldsmisdrijven

In sommige gevallen kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven een zogenoemde tegemoetkoming verstrekken voor uw schade. Ook hierbij kunnen wij u helpen.
Een tegemoetkoming van het Schadefonds wordt in mindering gebracht op een eventuele toegewezen vordering benadeelde partij.

Het voordeel van een verzoek bij het Schadefonds is dat de behandeling van de aanvraag om een tegemoetkoming relatief snel gaat, terwijl het lang kan duren voordat de strafzaak eindelijk voorkomt, waarbij de verdachte ook nog in hoger beroep kan gaan.

 

Spreekrecht/schriftelijke slachtofferverklaring

Indien er een strafzitting plaatsvindt, mag u als slachtoffer / benadeelde partij vaak in de rechtszaal vertellen aan de rechter wat de gevolgen voor u persoonlijk zijn geweest. Ook kunt u ervoor kiezen om een schriftelijke slachtofferverklaring op te stellen waarbij wij behulpzaam kunnen zijn bij het opstellen hiervan. Hierbij vindt vaak samenwerking plaats met Slachtofferhulp Nederland. Deze verklaring wordt toegevoegd aan het strafdossier en deze kunt u tijdens de zitting voorlezen. Als u daartoe zelf niet in staat bent, kunt u dit een ander laten doen, zoals de advocaat. Soms kunt u ook voorafgaand aan de zitting een gesprek met de officier van justitie krijgen.

Slachtofferrechten kunnen verschillen naar mate van de ernst van het delict.

 

Klacht tegen niet-vervolging:

Als er wordt beslist dat er geen vervolging van de verdachte plaatsvindt, kunnen wij met u bekijken of er reden is om tegen deze beslissing een klacht in te dienen bij het Gerechtshof. Deze procedure wordt ook wel een artikel 12-Sv procedure of beklag procedure genoemd. Het Gerechtshof kan hierbij de Officier van Justitie dwingen om alsnog tot vervolging over te gaan.

Daarnaast, of bij ongegrondverklaring van deze klacht, kan mogelijk een civiele procedure gestart worden om uw schade daar te vorderen. Niet-vervolging in het Strafrecht wil immers niet zeggen dat iemand civielrechtelijk niet alsnog een fout heeft gemaakt waarvoor hij of zij aansprakelijk kan worden geacht. Ook op dit punt kunnen wij u nader adviseren en bijstaan. 

 

Civiele procedure:

Voor (het deel van de) schade die niet via het strafproces wordt vergoed of kan worden vergoed, kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om deze schade via de civiele rechter te vorderen.

Bij een civiel verkregen veroordelend vonnis na een procedure moet er een deurwaarder worden ingeschakeld voor invordering. Er is geen voorschotregeling zoals de schadevergoedingsmaatregel die in het Strafrecht geldt. Daarom verdient het de voorkeur om de schade zoveel mogelijk in de strafprocedure te vorderen.

Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven kunnen benadeelde partij zijn in een strafzaak. Zoals de winkelier wiens winkelruit is vernield of de werkgever van een mishandelde arbeidsongeschikte werknemer die daardoor schade lijdt. Voor hen geldt echter de schadevergoedingsmaatregel niet.

 

Mocht de Strafrechter niet al uw schade willen meenemen of mocht uw schade nog doorlopen naar de toekomst toe waardoor in de Strafprocedure niet de gehele vordering kan worden opgenomen, dan kan de overige schade worden gevorderd in een Civiele procedure. Ook daarin kunnen wij u nader adviseren en bijstaan. 

 

Voor meer informatie kunt u de slachtofferfolder raadplegen en uiteraard kunt u hierover contact opnemen met Aarts Advocatenkantoor.

 

Wij zijn aangesloten bij LANGZS, het landelijk advocatennetwerk voor slachtoffers in gewelds- en zedenmisdrijven.

langzs-logo.png

 

 

 

Gratis adviesgesprek?


Bel 024-324 53 40
of mail naar info@aartsadvocatenkantoor.nl


Of wilt u dat wij u bellen?


Nodig
Nodig
Nodig
Nodig