Letselschade? Bel ons direct:  024-324 53 40

Verbintenissenrecht

 

 

Algemeen verbintenissenrecht
Regelmatig worden afspraken tussen partijen vastgelegd in een overeenkomst. Helaas worden deze afspraken niet altijd nagekomen. Dit noemt men een wanprestatie ofwel een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst.
Soms bestaat ook verschil van inzicht over wat die afspraken nu precies inhouden in een concrete situatie. Ook kan het voorkomen dat partijen verschillen van mening of een overeenkomst reeds tot stand is gekomen of dat men alleen nog aan het onderhandelen is.

Voor geschillen op dit rechtsgebied kunt u bij ons terecht, waarbij u kunt rekenen op een deskundige en snelle afhandeling van uw zaak.

 

Aansprakelijkheidsrecht
Soms lijdt u schade door toedoen van anderen. Bijvoorbeeld omdat uw contractspartij zijn of haar deel van de overeenkomst niet nakomt. Of indien een ongeval plaatsvindt op de werkvloer of in het verkeer.
Er zijn verschillende voorbeelden te benoemen.
Indien u van mening bent dat u door toedoen van een ander schade hebt geleden en u deze schade vergoed wenst te zien, kunt u contact opnemen met Aarts Advocatenkantoor hierover. Wij helpen u graag verder.

 

Consumentenrecht
Als consument wordt u door het Nederlands recht in sommige gevallen extra beschermd. De reden hiervoor is dat u veelal te maken heeft met een professionele wederpartij en de consument als de zwakkere partij wordt gezien.
U bent consument indien u als particulier een overeenkomst sluit met een bedrijf. Ondanks de wettelijke bescherming ontstaan soms toch problemen, waarbij Aarts Advocatenkantoor u kan bijstaan om uw recht te behalen.
 

Incasso
Een incasso is een vordering die niet wordt weersproken. Wanneer uw rekening niet is betaald, dan kan Aarts Advocatenkantoor u helpen uw vorderingen te innen. Uiteraard zullen wij eerst proberen zonder tussenkomst van de rechter tot een oplossing te komen met uw debiteur.
Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zullen wij uw vordering zo snel als mogelijk aan de rechter voorleggen. 

Ook kunnen wij uw vordering zekerstellen door middel van het leggen van executoriaal beslag en onder bepaalde voorwaarden ook door middel van conservatoir beslag.
Krijgt u brieven van een incassobureau en bent u het niet eens met de vordering, ook dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u in dat geval adviseren en/of u bijstaan in de procedure (al dan niet met een tegenvordering uwerzijds). 
 

 

 

Gratis adviesgesprek?


Bel 024-324 53 40
of mail naar info@aartsadvocatenkantoor.nl


Of wilt u dat wij u bellen?


Nodig
Nodig
Nodig
Nodig