Letselschade? Bel ons direct:  024-324 53 40

Bewindvoering, mentorschap en schuldsanering

Ga direct naar:


- Beschermingsbewind
- Mentorschap
- Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam
- Schuldsanering

 

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen over hun financiën of hun verzorging kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een geestelijke handicap, problematische schulden, verslaving of dementie.

 

Curatele is voor een meerderjarige die zijn financiële en persoonlijke zaken niet zelf (meer) kan regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet genoeg is. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam; dat wil zeggen dat deze persoon wettelijk gezien geen beslissingen meer mag nemen en/of handelingen mag doen (zoals bijvoorbeeld het kopen van een auto; zie hieronder voor meer informatie). De curator is in zo’n geval de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene. 

Alle ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

De curator moet voor praktisch elke handeling en beslissing toestemming geven. De onder curatele gestelde kan wel zelfstandig over zijn leefgeld beschikken dat de curator aan hem geeft.
Een curator beslist over financiële zaken (geld en goederen) en over persoonlijke verzorging (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding).

 

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. Dit kan worden ingesteld als de lichamelijke of geestelijke toestand van de betrokkene daar aanleiding toe geeft, maar ook bij overmatig geld uitgeven of bij problematische schulden. De bewinden staan in het openbare curatele- en bewindregister.

De bewindvoerder beheert de goederen van de betrokkene en neemt dus de financiële beslissingen. De betrokkene kan alleen na toestemming van de bewindvoerder over zijn goederen beschikken.

De bewindvoerder maakt een plan van aanpak waarin het doel van het bewind staat. Hierin staan bovendien de afspraken tussen de bewindvoerder en de betrokkene.

 

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen vanwege een geestelijke of lichamelijke toestand. De betrokkene wordt handelingsonbevoegd voor het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld zijn verzorging. De mentor heeft wel de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van deze persoon te bevorderen.

De mentor beslist over zaken zoals verzorging; verpleging; behandeling en begeleiding.

Dit zijn beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook over feitelijke zaken gaan, zoals een dossier inzien.

 

Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam

Iedereen vanaf 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand voor rechtshandelingen geen toestemming meer nodig heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers; ouder(s) met gezag of voogd.

Rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld een huis huren of kopen. Of een telefoonabonnement afsluiten.

Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam om deze rechtshandelingen te verrichten, behalve voor de uitzonderingen die de wet benoemt. Iemand is bijvoorbeeld wel bekwaam om curatele juridisch aan te vechten.

 

Iemand van wie de goederen onder bewind staan, kan daarover alleen beslissen met hulp van de beschermingsbewindvoerder. Of met toestemming van de kantonrechter. De onder bewind gestelde persoon is handelingsonbevoegd.
 

Iemand voor wie een mentorschap is ingesteld, kan niet meer zelfstandig beslissingen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

 

Ons kantoor heeft ervaring op het gebied van curatele, beschermingsbewind en mentorschap.
Zo staan wij cliënten bij als het gaat om bijvoorbeeld een bewindvoerder die in strijd met de wet of de richtlijn van de LOVCK handelt; zoals middels een klacht en een aansprakelijkstelling in het geval de bewindvoerder schade veroorzaakt.

 

Schuldsanering
De schuldsanering biedt mensen met een hoge schuldenlast een mogelijkheid uit de financiële problemen te komen. Het minnelijke traject loopt via de gemeente en is minder streng dan het wettelijk traject.

De aanvraag om tot de wettelijke schuldsanering (WSNP) te worden toegelaten, wordt door de gemeentelijke schuldhulpverleningsinstantie bij de rechtbank ingediend. U spaart in 3 jaar tijd (kan verlengd worden tot 5 jaar) zoveel mogelijk voor de schuldeisers. Dit doet u onder toezicht van uw Wsnp-bewindvoerder. Deze dient u niet te verwarren met een beschermingsbewindvoerder. De Wsnp-bewindvoerder is er ter bescherming van de schuldeisers en de beschermingsbewindvoerder is er ter bescherming van u. Beiden heten weliswaar bewindvoerder, maar vinden hun grondslag en doel in hele andere wetgeving.

Wanneer de rechtbank dit verzoek afwijst, dan kan Aarts Advocatenkantoor u bijstaan en/of namens u hoger beroep instellen bij het Gerechtshof tegen de beslissing van de rechtbank.

 

De wettelijke schuldsanering is een zwaar traject met strenge voorwaarden. Soms wordt de schuldsanering dan ook voortijdig beëindigd door de rechtbank, omdat niet aan de strenge voorwaarden is voldaan volgens uw wsnp-bewindvoerder.
Ook in deze gevallen kunnen wij u bijstaan en/of u vertegenwoordigen in hoger beroep.

 

Let op: de beroepstermijnen zijn erg kort (8 dagen). Het is derhalve belangrijk dat u zo spoedig als mogelijk contact met ons opneemt, opdat wij u tijdig kunnen helpen.

 

 

 

Gratis adviesgesprek?


Bel 024-324 53 40
of mail naar info@aartsadvocatenkantoor.nl


Of wilt u dat wij u bellen?


Nodig
Nodig
Nodig
Nodig